ក្រសួងសង្គមកិច្ចឲ្យ បងប្អូនជាជនពិការ បើមានអ្វីទាក់ទងមកលេខទូរសព្ទ HOTLINE “1270”

1 month ago 8

ភ្នំពេញ ៖ នាយកដ្ឋានសុខុមាលភាព ជនពិការនៃក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាដាក់ ដំណើរការផ្លូវការនូវលេខទូរស័ព្ទ HOTLINE “1270” សម្រាប់បងប្អូនដែលមានពិការភាព អាចហៅចូលក្នុងករណីមានតម្រូវការចាំបាច់ណាមួយ ឬ ផ្តល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ បណ្តឹងតវ៉ា ប្រឆាំងការរើសអើង រំលោភបំពានណាមួយដោយឥតគិតថ្លៃ៕

Read Entire Article