ចាប់ពីថ្ងៃ១៦ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់ពី មធ្យមទៅច្រើន

1 week ago 3

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០នឹងបន្តធ្លាក់ពីមធ្យមទៅច្រើនសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំនន់ទឹកភ្លៀងនិងរលកសមុទ្រ។

Read Entire Article