មនុស្សល្អៗអស់ទៅណា? | ព្រាប សុវត្ថិ [ LYRIC ]

1 month ago 22


និពន្ធ Melody និងទំនុកច្រៀង៖ យឹម តាស្រង់
និពន្ធបទភ្លេង៖ ប្រុសម៉ៅ
ដឹក LYRIC៖ Jonathan

Preap Sovath ​Playlist: https://bit.ly/2Zy6s71
Galaxy Navatra all song playlist: https://bit.ly/3cy91LM

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Ringtones នៅលើSmart តែមួយគត់:
🎼Smart: *855*150501# 📞

Like, Shares & Subscribe:
YouTube: https://bit.ly/2Fw7cPn
FB Page: https://bit.ly/313GqbJ

Copyright © GALAXY NAVATRA GROUP CO., LTD.
WebSite: www.navatra.com
E-mail: [email protected]
Read Entire Article