រឿងភាគខ្លី ជម្រើសខ្ញុំ [ភាគទី៣] - My Choice [EP3] #RHM

2 weeks ago 15


រឿងខ្លី «ជម្រើសខ្ញុំ»! ភាគ ៣ តួស្រីម៉ូលីក្នុងវគ្គនេះ កំសត់ដល់ហើយ!
កុំភ្លេចឆ្លើយសំនួរ យករង្វាន់កែវទឹកបរិស្ថាន ពី @Sathapana Bank

នាំមកជូនដោយ៖
ធនាគារ ស្ថាបនា | ធ្វើអោយជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើង
#SathapanaBank #SathapanaMobile #25thAnniversary
សូមរង់ចាំទស្សនា ភាគទី៤ នៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយ វេលាម៉ោង ៦ ល្ងាច
Read Entire Article