ហានិភ័យ - (ឃី សុឃុន - Tony Winson) - [LYRIC VIDEO] #RHM

1 month ago 28


កុំធ្វើបែបនេះណា៎! ហានិភ័យហើយបងប្អូនអើយ!
🎬 បទ៖ ហានិភ័យ
ទស្សនានៅលើយូធូប 👉 https://youtu.be/HCUMdv8rCCM

ច្រៀងដោយ៖ ឃី សុឃុន - Tony Winson
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ Tony Winson
និពន្ធបទភ្លេង និងសម្រួលតន្ត្រី៖ Tony Winson
Follow Us👇
• YouTube : https://bit.ly/YouTube_RHM
• Facebook : https://bit.ly/Facebook_RHM
• Instagram : https://bit.ly/Instagram_RHM
• Tik Tok : https://bit.ly/TikTok_RHM
Read Entire Article